Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

DŘEVOOBCHOD K&C Karlovy Vary, a.s.

se sídlem Karlovy Vary, Rosnice 70, PSČ 36017

identifikační číslo: 263 66 347

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl B, vložka 1096 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.drevoobchod-eshop.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky “) obchodní společnosti Dřevoobchod K&C Karlovy Vary a.s., se sídlem v Karlových Varech, identifikační číslo: 26366347, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl B, vložka 1096 (dále jen „Prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.drevoobchod-eshop.cz,   a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).

1.2.

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese http://www.drevoobchod-eshop.cz/obchodni-podminky (dále jen „Webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „Uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: - objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), - způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a - informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „Objednávka“).

3.4.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „Elektronická adresa kupujícího“).

3.5

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.8.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:  (i)  v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Rosnice 70, Karlovy Vary, (ii) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,  (iii) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 35-0226270257/0100 , vedený u společnosti Komerční banka (dále jen „účet prodávajícího“), (iv) bezhotovostně prostřednictvím platebního systému, (v) bezhotovostně platební kartou a (vi) prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

4.2.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Kupující je vždy povinen zaplati kupní cenu zboží před dodáním zboží, ledaže bude v kupní smlouvě sjednáno jinak.

4.3.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná ve lhůtě uvedené ve faktuře. Zboží bude expedováno až po zaplacení celé kupní ceny.

4.4.

Pokud bude kupující v prodlení s úhradou peněžitého závazku vůči prodávajícímu, zavazuje se zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu a/nebo úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

4.5.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.7.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ ZPŮSOB DODÁNÍ

5.1.

Zboží je odesíláno prostřednictvím dopravní společnosti. V případě, že jste na naší rozvozové trase budete o dodání informováni telefonicky nebo emailem. Přijetí objednávky Vám bude potvrzeno e-mailem na adresu uvedenou při registraci. O vyřízení objednávky budete též informování e-mailem. Expedice zboží je pouze v pracovní dny.

5.2.

Skladové položky jsou expedovány běžně do 48 hodin. V případě, že některé zboží nebude skladem, Vás budeme kontaktovat.

5.3.

Zboží podléhající mrazu nebude v zimním období expedováno. Cena dopravy za nadrozměrnou zásilku. Cena bude určena dle obchodních podmínek přepravní společnosti TopTrans http://www.toptrans.cz/portal/page/portal/toptrans_www_cz/ceny_prepravy/ceniky_stazeni. Při zkrácení na 1,5 m cena běžné dopravy (nutno zadat rozměr zkrácení do poznámky).

5.4.

Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.5.

Rezervační doba objednávky je 30 dnů. Po 30ti dnech bude ze strany prodávajícího objednávka stornována. 

5.6.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 100,- Kč (slovy: sto korun českých) za každý započatý den uskladnění a dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

5.7.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.8.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky či možného poškození zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu/převzetím zásilky kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Reklamační řízení je možné zahájit nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí zásilky. Žádáme tímto kupující, aby zakoupené a převzaté zboží vybalili a zkontrolovali pro přítomnost optických či mechanických vad a neprodleně nás o tom informovali. Na pozdější reklamace bohužel není možné brát zřetel. Reklamaci zahájíte vyplněním tohoto formuláře.

Pro snažší a rychlejší komunikaci Vás žádáme, abyste pořídili fotografie poškození a tyto fotografie nám zaslali na e-mail eshop@drevoobchod.cz.

5.9.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

 

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMACE

6.1.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2165 a násl. občanského zákoníku).

6.2.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

6.3.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „Rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

6.4.

Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

6.5.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Výjimku tvoří zlevněné zbytkové zboží, na které se neposkytuje záruka za jakost. Na toto zboží nelze uplatnit ani práva z vad, pokud jde o vady, na základě kterých je toto zboží prodávané za nižší cenu. Toto zboží tedy může, mimo jiné, vykazovat barevnostní rozdíly, povrchové oděrky způsobené manipulací a dopravou, znečištění od obalových materiálů, rozměrové nepřesnosti a jiné vady.

6.6.

K účinnému uplatnění práv z vadného plnění, tj. z vad dodaného zboží (dále také jen „reklamace“) je třeba, aby odběratel v záruční době a bezodkladně poté, kdy vadu zjistil, oznámil písemně, popř. prostřednictvím elektronické pošty, prodávajícímu zjištěné vady a dostatečně podrobně popsal, jak se tyto vady projevují.

6.7.

Prodávající rozhodne o oprávněnosti reklamace do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.

6.8.

Oprávněná reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po uplatnění reklamace, pokud se prodávající a odběratel nedohodnou jinak. Po tuto dobu neběží záruční doba.

6.9.

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Rosnice 70, Karlovy Vary.

 

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2.

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

7.3.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

8.1.

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“).

8.3.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

8.4.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.5.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

8.6.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě.

8.7.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

8.8.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

8.9.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8.10.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

9. DORUČOVÁNÍ

9.1.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

9.2

Zpráva je doručena:

  1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
  2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
  3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
  4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky,
  5. dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl

 

10. ZVLÁŠTNÍ POSTAVENÍ SPOTŘEBITELE

10.1.

Je-li kupující spotřebitelem, platí v takovém případě následující: Je-li kupní smlouva uzavírána formou objednávky prostřednictvím e-shopu, má kupující-spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník) právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího "obchod@drevoobchod.cz". Možnost odstoupení se nevztahuje na případy uvedené v čl. 10.5. Formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný ke stažení zde.

10.2

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 10.1. obchodních podmínek je kupující-spotřebitel povinen vrátit prodávajícímu na vlastní náklady veškeré dodané zboží  do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

10.3.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 10.1. obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu včetně nejlevnější nabízené varianty dopravného kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, ne však dříve, než bude kupujícím-spotřebitelem prokázáno vrácení veškerého zboží. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

10.4.

Kupující - spotřebitel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

10.5.

Kupující - spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

10.6.

Kupující – spotřebitel má dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo obrátit se s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb na  orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je věcně příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869. Další informace České obchodní inspekce jsou dostupné na webové adrese www.coi.cz

Kupující - spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy nacházející se na webové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

10.7.

Na kupujícího-spotřebitele se nevztahují ustanovení těchto podmínek, vylučující nebo omezující jeho práva z vadného plnění kupní smlouvy nebo na náhradu újmy.

 

11. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

11.1

Právní vztahy, na něž se vztahují tyto obchodní podmínky, se řídí českým právem.

11.2

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.3

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.4

Vylučuje se aplikace § 1765 a 1766 občanského zákoníku, tedy kupující přebírá riziko změny okolností v sobě uzavření kupní smlouvy. Vylučuje se dále aplikace § 2050 občanského zákoníku o tom, že věřitel nemá právo na náhradu škody, je-li sjednána smluvní pokuta. Vylučuje se rovněž § 2051 občanského zákoníku, kdy kupující prohlašuje výši stanovených smluvních pokut za přiměřenou.

11.5

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Rosnice 70, Karlovy Vary, adresa elektronické pošty eshop@drevoobchod.cz, telefon 353 567 225.

V Karlových Varech dne 23. 9. 2021                                         DŘEVOOBCHOD K&C Karlovy Vary a. s